Przeskocz do treści

Statut

STATUT

Fundacji Edu-Care Małgorzaty Iwańskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja Edu-Care Małgorzaty Iwańskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatorów: Mikołaja Iwańskiego, Rafała Iwańskiego i Ewę Iwańską, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Alicję Żmudzką – Mielnik - notariusza w Słupsku w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 38/2, za numerem Repertorium „A” 3153 / 2018 działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

MISJA, CELE, ZADANIA FUNDACJI

§3

Misją Fundacji jest wspieranie edukacji, rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pomoc i wsparcie osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

§4

Cele Fundacji:

 1. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Tworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych.
 3. Podejmowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży oraz osób dorosłych.
 4. Pomoc osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
 6. Tworzenie i współudział w tworzeniu ośrodków naukowo -dydaktycznych, szkół i placówek szkolno-wychowawczych.
 7. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego: edukacja, nauka, kultura, sport, informacja, integracja, przedsiębiorczość, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska.
 8. Turystyka i krajoznawstwo.
 9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 11. Wolontariat i działalność charytatywna.

§5

Cele określone w § 4 Fundacja realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie szkół, placówek szkolno-wychowawczych, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówek doskonalenia nauczycieli.
 2. Upowszechnianie wiedzy, kultury i informacji, kształtowanie umiejętności kluczowych i postępowania w zakresie ochrony środowiska.
 3. Organizację różnych form zajęć i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i konsultacji w zakresie m.in. ekonomii, przedsiębiorczości i prawa.
 5. Organizowanie pomocy stypendialnej oraz nagród dla uczniów szkół, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz osiągających wysokie wyniki w nauce.
 6. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 7. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, pokazów, odczytów, wystaw.
 8. Naukę języków obcych.
 9. Podejmowanie działań z zakresu integracji, opieki i pomocy społecznej.
 10. Tworzenie i prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej
 11. Produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych
 12. Tworzenie i opracowywanie, współudział oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych programów.
 13. Badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie ekologii, nauk społecznych i humanistycznych .
 14. Rozpowszechnianie tradycji kaszubskich.
 15. Wspieranie obcokrajowców.
 16. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami rządowymi i samorządowymi.
 17. Organizowanie i wspieranie imprez turystycznych i krajoznawczych oraz innych podmiotów w tym zakresie.
 18. Edukacja i działania kulturalne.
 19. Wszelkie działania na rzecz wspierania rozwoju wspólnot i mniejszości narodowych.
 20. Promocja i organizacja zbiórek publicznych i wolontariatu.

§6

Działalność Fundacji może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7

Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają 6.000,00 zł z tego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczają 1.000,00 zł.

§8

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
  • funduszu założycielskiego;
  • dotacji, grantów i subwencji;
  • darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne;
  • dochodów ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
  • dochodów z działalności gospodarczej;
  • dochodów z majątku;
  • odsetek i depozytów bankowych.
 2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
 3. Zabrania się:
 4. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 5. b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 6. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 7. d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.
 2. Działalność gospodarcza może polegać również na udziale w spółkach prawa handlowego.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

- licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B);

- technika (PKD 85.32 A);

- branżowe szkoły I stopnia (PKD 85.32.B);

- branżowe szkoły II stopnia (PKD 85.32.D);

- szkoły policealne (PKD 85.41.A);

- pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

- działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

- działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),

- działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);

- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);

- pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);

- działalność wydawnicza (PKD 58);

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);

- badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);

- finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64).

ORGANY FUNDACJI

§10

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§11

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§15

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 3. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 5. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji.
 6. Jeżeli Zarząd przestanie pełnić swoją funkcję, na jego miejsce Fundator powołuje nowy Zarząd.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na półrocze.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.

§16

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 2. Wysokość oraz formę wynagrodzenia określa Rada Fundacji.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 4. udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia czynności zwykłego zarządu
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 6. tworzenie, likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zakresu ich działalności.
 7. uchwalanie regulaminów.
 8. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych.
 9. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 11. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 12. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 13. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 14. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 16. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:

- Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo;

- dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie.

ZMIANA STATUTU

§19

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.