Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

1. W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Fundacji znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 100

W budynku występują następujące bariery:

- schody,

- brak windy w budynku,

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Udogodnienia:

- zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

- miejsce parkingowe w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku.

2. W zakresie dostępności cyfrowej:

Witryna internetowa: http://edu-care.pl/

•         Data publikacji strony internetowej: 15.12.2019

•         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.12.2021

Strona internetowa Fundacji jest dostępna dla osób o szczególnych potrzebach. Administrator strony umożliwia regulację kontrastu oraz wielkości czcionki od strony użytkownika.

3. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- Fundacja zapewnia na wniosek osoby zainteresowanej możliwość komunikacji w sposób określony we wniosku w tym za pomocą tłumacza języka migowego.

Fundacja zapewnia dostęp alternatywny poprzez zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•         Deklarację sporządzono dnia: 13.12.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

•         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Iwańska

•         E-mail: educare.slupsk@gmail.com

•         Telefon: 59 8400666

Każdy ma prawo:

•         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.