Przeskocz do treści

Cele fundacji

Misją Fundacji jest wspieranie edukacji, rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości  i kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także pomoc i wsparcie osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele Fundacji:

  1. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Tworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych.
  3. Podejmowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży oraz osób dorosłych.
  4. Pomoc osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  5. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
  6. Tworzenie i współudział w tworzeniu ośrodków naukowo -dydaktycznych, szkół i placówek szkolno-wychowawczych.
  7. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego: edukacja, nauka, kultura, sport,  informacja, integracja, przedsiębiorczość, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska.